ရခိုင်ဒေသတွင်းသတင်း

သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ…            ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက် ၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စပ်တမ်ဘာလ (၁၃)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏...
 တပတ်အတွင်း ရက္ခိုင်ပြည်တွင်းသတင်းအကျဉ်းချုပ်ထုတ်လွှင့်ချက် ( FM အစီအစဉ်)   စပ်တမ်ဘာ ၄ ရက်နိ မှ စပ်တမ်ဘာ ၁၀ ရက်နိထိ       
သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ…            ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၁)ရက် ၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စပ်တမ်ဘာလ (၁၁)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၉)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၁၀)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပီးလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၈)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၉)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပီးလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၆)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၇)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပီးလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၃)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၄)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပီးလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၃)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ ညဇာဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပီးလိုက်ပါရေ။...
သာလီစွ ညဇာဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း (၁၁)ရက် ၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၂၈)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏...
သာလီစွ မိုးထဖက်ပါ… ရက္ခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ နံယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၁၄)ရက်၊ Arakan Princess Media ၏ မိုးထဖက်သတင်းအစီအစဉ်တိကို...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial